مطالعات طرح جامع فرودگاه بین المللی ارس

مطالعات طرح جامع فرودگاه ارس به همراه تهیه اسناد سرمایه گذاران مناقصه به روش EPCFظرفیت پیش بینی شده برای مرحله سوم توسعه 20 ساله 1/9 میلیون مسافر داخلی و خارجی سالیانه

 • کارفرما
  سازمان منطقه آزاد ارس
 • مدت قرارداد
  11 ماه
 • درصد پیشرفت کار
  100 درصد
 • مدیر پروژه مطالعات
  مهندس حمید میرخانی

توضیحات