• برنامه ریزی و طراحی فرودگاه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر خسرو اویسی
   مهندس رحمت اله حکیمی
  • انتشارات
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • سال انتشار
   1393
 • طراحی روسازی و زهکشی فرودگاه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر خسرو اویسی
   مهندس رحمت اله حکیمی
  • انتشارات
   مهندسان مشاور ایمن راه
  • سال انتشار
   1394
 • بازنگری آیین نامه طراحی

  توضیحات

  • تالیف
   مهندسان مشاور ایمن راه
  • انتشارات
   پزوهشکده حمل و نقل
  • سال انتشار
   1388
 • روسازی راه و فرودگاه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر امیر محمد طباطبایی
  • انتشارات
   دانشگاه تهران
  • سال انتشار
   1387 چاپ پنجم
 • روسازی راه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر امیر محمد طباطبایی
  • انتشارات
   مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • سال انتشار
   1380
 • بکارگیری فناوری های نوین در صنعت روسازی راه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر وحید خلیفه
  • انتشارات
   مهندسان مشاور ایمن راه
  • سال انتشار
   1393
 • راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

  توضیحات

  • تالیف
   مهندسان مشاور ایمن راه
  • انتشارات
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • سال انتشار
   1385
 • راهنمای طراحی روسازی بنادر

  توضیحات

  • تالیف
   مهندسان مشاور ایمن راه
  • انتشارات
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • سال انتشار
   1385
 • طراحی فرودگاه هلیکوپتر

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر خسرو اویسی
  • انتشارات
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • سال انتشار
   1360
 • سیستم روشنایی،خط کشی و علائم فرودگاه

  توضیحات

  • تالیف
   دکتر خسرو اویسی
  • انتشارات
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • سال انتشار
   1365