پروژه طرح و ساخت زیرسازی و روسازی افزایش خطوط راه آهن تهران-کرج

مشخصات کلی طرح:

شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران براي افزايش ظرفيت محور راه آهن تهران ـ كرج نسبت به افزايش خطوط راه آهن در حريم محور موجود به صورت EPC مقطوع اقدام کرده است. راه آهن موجود تهران تا خروجي ايستگاه كرج، بطول 42 كيلومتر از استانهاي تهران و البرز عبور مي‌كند. درصد قرارگيري مسير راه آهن مزبور در هريك از استانهاي ياد شده به ترتيب، حدود 70 درصد در استان تهران، 30 درصد در استان البرز مي‌باشد.

سرعت طرح خط جديد 160 كيلومتر در ساعت مي‌باشدکه انجام مطالعات و طراحي مسير، زير سازه و روسازي ابنيه و اجزاي خاص زيرساخت با لحاظ نمودن شرايط زمين‌شناسي‌، هيدرولوژي و هيدروليك براي زهكشي روان آب از سطح و كناره جسم خط مدنظر و رعايت كليه مقررات ملي، استانداردها،‌ ضوابط فني و اجرايي در طراحي، تامين، ساخت و احداث براي نيل به اهداف پروژه قرارگرفته است.

هدف از انجام مطالعات طرح ارتقاء ظرفيت و چهارخطه نمودن راه آهن تهران ـ كرج، بشرح رديفهاي زير مي‌باشد:

الف:   افزايش ظرفيت حمل و نقلي راه آهن مشهد ـ تهران ـ تبريز، كه يكي از محورهاي اصلي و پر تردد شبكه ريلي به شمار مي‌آيد.

ب:   كاهش زمان سفر با چهارخطه كردن راه آهن موجود .

ج:   امكان حمل كالاهاي ترانزيتي با فعال شدن كريدور بين‌المللي شمال ـ جنوب

د:   برقراري ارتباط ريلي و ترانزيتي كشورهاي آسياي ميانه و حوزه قفقاز و اروپا، از طريق راه آهن مشهد ـ تبريز و مبادي ورودي و خروجي سرخس، جلفا، رازي و بازرگان .

هـ:   افزايش ظرفيت شبكه راه آهن با احداث و بهره‌برداري محورهاي قم ـ قزوين ، قزوين ـ رشت ـ آستارا‌ ، ميانه ـ اردبيل ـ پارس آباد ، ميانه ـ بستان آباد ـ تبريز و مراغه ـ اروميه، كه مستقيماً بر ترافيك راه آهن كرج ـ قزوين تأثير مي‌گذارند.