پروژه های فرودگاه بین المللی امام خمینیImam Komeini International Airport


 • اپرون کارگو و اپرون مسافری

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس مسعود شجاعی
 • مطالعات بهسازی و مرمت روسازی و سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی باند شمالی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   10ماه
  • کارشناسان مطالعات
   مهندس بنفشه نوربخش، مهندس سینا ارباب زاده
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس مسعود شجاعی
 • پارکینگ روباز پل دسترسی به ترمینال

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • کارشناسان طراحی
   مهندس بنفشه نوربخش، مهندس مسعور شجاعی
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورش عراقی
 • تاسیسات ناوبری

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • ایستگاه تاکسی و راههای دسترسی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • راههای دسترسی سایتهای Vip&Cip

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • کارشناسان طراحی
   مهندس سینا ارباب زاده، مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • طرح اصلاح تاکسیوی NB

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • کارشناسان طراحی
   مهندس حسین جواهری، مهندس صغری صفایی
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • تکمیل اپرون مقابل آشیانه های 2و3

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • توسعه غربی اپرون مسافری

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   9ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • سوله سامان و جاده دسترسی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   8ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس مسعود شجاعی
 • راههای دسترسی سایت آشیانه معراج

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   5ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس حسین جواهری
 • پارکینگ روباز شماره 4

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • کارشناس طراحی
   مهندس بنفشه نوربخش
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • محوطه ایرساید ساختمان CIP

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • کارشناسان طراحی
   مهندس سینا ارباب زاده، مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مسعود شجاعی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس عبدالحسین جم نژاد
 • مطالعات و طراحی باند و تاکسیوی و سطوح پروازی جنوبی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس عبدالحسین جم نژاد
 • مطالعات و طراحی مرحله اول و دوم اپرون ترمینال مسافری شماره دو و جاده های دسترسی ایر ساید سطوح پروازی جنوبی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس حسین جواهری
 • جاده اسپاین حد فاصل پل تاکسیوی 9812 تقاطع غیر همسطح آزاد راه تهران-ساوه

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   9ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس حسین جواهری
 • مطالعات و طراحی پل تاکسیوی های ارتباطی فاز 2

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   9 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس کامبیز احد زاده
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • طرح اپرون و تاکسیوی ترمینال زیارتی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • مطالعات و طراحی فنس و جاده گشت زنی جنوبی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مدت قرارداد
   8ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس حسین جواهری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس حسین جواهری
 • راه دسترسی به رستوران مسافری و رمپ PIER

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • جاده دستری به CNG

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • تکمیل خط کشی و نصب علائم و گاردریل

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • علامت گذاری هلی پورت

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • اجرای محوطه نصب ILSدو سر باند

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • محوطه ساختمان پلیس راهور

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • جابجایی فنس جنوب غربی سطوح پروازی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • سیستم جمع آوری فاضلاب انسانی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • مسیر دسترسی سامان/غدیر و جاده 3807

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • اجرای یخ زدایی

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی
 • 30 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • مبلغ قراداد
   0ریال
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
  • مدیر پروژه اجرایی