گواهینامه ها • گواهینامه
  ISO9001-2008
  تاریخ اعتبار تا سال 2023
  شرکت SGSسوئیس


 • گواهینامه عضویت انجمن بتن ایران
  تاریخ اعتبار: تا مهرماه1397
  از طرف انجمن بتن ایران


 • گواهینامه عضویت در جامعه مهندسان مشاور
  عضویت از سال 1360 تاکنون
  از طرف جامعه مهندسان مشاور


 • گواهینامه

  عضویت در انجمن مهندسی روسازی ایران


 • گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
  از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری