مطالعات طرح تفصیلی فرودگاه بین المللی امام خمینی

مطالعات تفصیلی بر اساس طرح جامع مصوب Adpi با چهار باند پروازی ،تغییر مسیر اسپاین و جابجایی 90 میلیون مسافر (37/9مسافرداخلی ،52/1مسافر بین المللی)

 • کارفرما
  مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
 • مدت قرارداد
  16 ماه
 • درصد پیشرفت کار
  100 درصد
 • مدیر پروژه مطالعات
  دکتر خسرو اویسی

موقعیت هوایی فرودگاه امام خمینی(ره)