Sari International Airport

 • برج مراقبت و تکنیکال بلاک فرودگاه ساری

  شامل دو طبقه ساختمان اداری و ارتفاع برج 31 متر می باشد.

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت شومینه راه
  • پیشفت فیزیکی
   اتمام پروژه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطائی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • احداث سالن مستقبلین فرودگاه ساری

  احداث سالن مستقبلین فرودگاه بین المللی ساری با مساحت 5300 متر مربع و 1000 متر برای راهروی ارتباطی با نمای سنگ

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت سما راه
  • پیشرفت فیزیکی
   78 درصد
  • طراح معمار
   مهندس فوزیه علیخانی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • سالن مشایعین و مستقبلین

  سالن مشایعین و مستغبلین فرودگاه رشت برای پروازهای حج ساخته و تجهیز شد.

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 4 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   شرکت فرودگاههای کشور
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی