پروژه های معماری
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد

Mashhad International Airport

 • توسعه ترمینال مسافری

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • درصد پیشرفت کار
   پایان پروژه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس ادوارد شانظری
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس ادوارد شانظری
 • ساختمان چند منظوره و برج مراقبت

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • درصد پیشرفت کار
   طراحی فاز دو
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
   مهندس محمود رضوان
 • ساختمان سپاه و نیروی انتظامی

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 4 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   اداره کل فرودگاههای استان خراسان رضوی
  • پیمانکار
   شرکت
  • مدت قرارداد
   ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس رحمت اله حکیمی