Kermanshah Road Projects

 • مطالعات مقدماتی توجیه فنی و اقتصادای آزادراه کرمانشاه-ایلام- خوزستان

  این پروژه به عنوان یکی از کریدور های شمالی – جنوبی دارای اهمیت می باشد.اما به دلیل عبور از مناطق مرتفع کوهستانی ایلام و هزینه های بالا احداث،و وجود محور های مواصلاتی همچنین آزاد راه خرم آباد – پل زال دارای توجیه و اقتصادی نبوده است

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   100 درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس مهر حسین خلیقی
 • 2 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 3 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 4 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
  • شروع قرارداد
   20.000.000.000ریال
  • درصد پیشرفت
   12 ماه
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس معصومه عطایی
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس کورس عراقی