• برنامه ریزی و طراحی فرودگاه

  Discription

  • تالیف
   Dr.Khosrow Ovaici
   Mr.Rahmatolah Hakimi
  • publication
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • Publish Date
   1393
 • طراحی روسازی و زهکشی فرودگاه

  Discription

  • تالیف
   Dr.Khosrow Ovaici
   Mr.Rahmatolah Hakimi
  • publication
   Imen Rah Consulting Engineers
  • Publish Date
   1394
 • بازنگری آیین نامه طراحی

  Discription

  • تالیف
   Imen Rah Consulting Engineers
  • publication
   پزوهشکده حمل و نقل
  • Publish Date
   1388
 • روسازی راه و فرودگاه

  Discription

  • تالیف
   دکتر امیر محمد طباطبایی
  • publication
   دانشگاه تهران
  • Publish Date
   1387 چاپ پنجم
 • روسازی راه

  Discription

  • تالیف
   دکتر امیر محمد طباطبایی
  • publication
   مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • Publish Date
   1380
 • بکارگیری فناوری های نوین در صنعت روسازی راه

  Discription

  • تالیف
   دکتر وحید خلیفه
  • publication
   Imen Rah Consulting Engineers
  • Publish Date
   1393
 • راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

  Discription

  • تالیف
   Imen Rah Consulting Engineers
  • publication
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • Publish Date
   1385
 • راهنمای طراحی روسازی بنادر

  Discription

  • تالیف
   Imen Rah Consulting Engineers
  • publication
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • Publish Date
   1385
 • طراحی فرودگاه هلیکوپتر

  Discription

  • تالیف
   Dr.Khosrow Ovaici
  • publication
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • Publish Date
   1360
 • سیستم روشنایی،خط کشی و علائم فرودگاه

  Discription

  • تالیف
   Dr.Khosrow Ovaici
  • publication
   دانشگاه صنعتی امیر کبیر
  • Publish Date
   1365