Gilan Projects Road

 • بهسازی نوع ب ماسال - شاندرمن

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • بهسازی محور ماسال-گیلوان

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 3 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 4 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 5 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 6 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 7 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 8 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 9 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس
 • 10 مشخصات پروژه

  توضیحات

  • کارفرما
   وزارت راه و شهرسازی
   اداره راه و شهرسازی استان گیلان
  • تاریخ شروع
   سال
  • درصد پیشرفت
   درصد
  • مدیر پروژه مطالعات
   مهندس
  • مدیر پروژه اجرایی
   مهندس