فرودگاه اراک

پروژه مطالعات و نظارت بهسازی و توسعه سطوح پروازی

عملیات بهسازی و توسعه سطوح پروازی فرودگاه اراک شامل تطویل باند به میزان 940 متر نشست و برخاست هواپیمای A300b4 و بهسازی سطوح پروازی موجود شامل باند به طول 3 کیلومتر،تاکسیوی و اپرون می باشد. همچنین عرض 45 متری باند پیشین فرودگاه اراک نیز به 60 متر افزایش یافتو در سطوح پروازی فرودگاه اراک طرح روشنایی لبه های باند نیز اجرا گردید.

 • کارفرما
  استانداری استان مرکزی
 • مبلغ قراداد
  20.000.000.000ریال
 • درصد پیشرفت فیزیکی
  95درصد
 • تاریخ شروع پروژه
  شهریور 1391
 • تاریخ خاتمه پروژه
  12 ماه
 • مدیر پروژه مطالعات
  مهندس مهران شکری
 • مدیر پروژه اجرایی
  مهندس عبدالحسین جم نژاد

توضیحات